Brak nazwy działu

Nazywam się Anastazja Lawrynczuk. Pochodzę z Winnicy, Ukraina. Studiowałam na wydziale prawa międzynarodowego oraz stosunków międzynarodowych Akademii Prawnej w Odesie, a także na wydziale prawa administracyjnego Uniwersytetu Państwowego Spraw Wewnętrznych w Odesie. Obroniłam pracę dyplomową na temat polityki wizowej i migracyjnej Unii Europejskiej i Ukrainy. Swoją drogę życiową poświęcam dziedzinie prawa, bo moim zdaniem prawo jest kluczem do demokracji i dobra państwa. Już prawie 3 lata działam w organach władzy sądowniczej. Szczególnie interesuję się prawem konstytucyjnym, administracyjnym, międzynarodowym oraz tematem praw człowieka i funkcjonowania Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Właśńie dlatego odbywałam staż w Kancelarii Rzecznika Praw Obywatelskich na Ukrainie i Kancelarii pełnomocnika Rządu do ETPCz. Ponadto interesuję się tematem dotyczącym Unii Europejskiej, dlatego też uczestniczyłam we Szkołe Pomocy Unii Europejskiej na granicy Mołdawii i Ukrainy (EUBAM) "Frontieres Europy". W przyszłości chciałabym działać na rzecz budowania na Ukrainie demokratycznego państwa prawa zbudowanego na wzór modelu europejskiego w oparciu o wartości europejskie. Uważam że Polska jest takim rzeczywistym przykładem państwa, funkcjonującego na zasadach praworządności i demokracji, dlatego wspieram wzmocnenie współpracy dwustronnej między naszymi krajami. MPSP otwiera szanse do czynnego uczestnictwa w życiu politycznym i parlamentarnym Polski, poglębienia wiedzy teoretycznej czyli to możliwość okazać się po prostu w środku procesów podejmowania decyzji w różnych ważnych obszarach no i oczywiście w środku procesu legislacyjnego Polski. Jednocześnie jest to doskonała okazja do sprawdzenia wiedzy teoretycznej w praktyce, co z kolei pomoże mi w moim zamiarze kontynuacji nauki na studiach podyplomowych i prowadzeniu badań na tematy polsko-ukraiński. Także dla mnie to nadzwyczajna okazja do pogłębienia wiedzy o historii, kulturze, tradycjach Polski, i co równe ważne – pogłębienia znajomości języka polskiego. Jestem pewna że MPSP będzie nowym obiecującym krokiem, a co więcej nawet etapem rozwoju osobistego i zawodowego, a wiedza i doświadczenie zdobyte pod czas stażu przybliżą mi do poządanego celu.

Nazywam się Yuliia Litkovets, mam 22 lata, urodziłam na Ukrainie. Zostałam wychowana w rodzinie o polskich korzeniach. W 2011 roku rozpoczęłam naukę na Kijowskim Uniwersytecie Narodowym im. Tarasa Szewczenki na kierunku Filologia, specjalności Tłumaczenia z/na język francuski i angielski. Moje zainteresowania nie są związane wyłącznie z językami obcymi, ale również z komunikacją społeczną i polityką. Znajomość kilku języków pomaga mi łatwiej nawiązywać kontakty z ludźmi z różnych kultur i społeczeństw oraz redagować i tłumaczyć teksty medialne o treści politycznej i społecznej. W 2015 rozpoczęłam studia magisterskie na Uniwersytecie Warszawskim na kierunku Dziennikarstwo i Medioznawstwo. Wybrałam ten kierunek, ponieważ interesuję się polityką, komunikacją społeczną oraz politycznymi stosunkami międzynarodowymi. Staż w Międzynarodowym Programie Staży Parlamentarnych jest wielką możliwością głębszego poznania ustroju politycznego i działalności najwyższego organu władzy ustawodawczej w Polsce. Zawsze marzyłam pracować w administracji publicznej lub dyplomacji, dlatego chciałabym dalej poszerzać swoją wiedzę w zakresie stosunków międzynarodowych. Wiążę wielkie nadzieje z udziałem w Międzynarodowym Programie Staży Parlamentarnych. Pomoże mi on poszerzyć horyzonty z zakresu polityki narodowej oraz międzynarodowej Polski. Chciałabym poznać strukturę organizacyjną Sejmu i Senatu, praktykę tworzenia aktów prawnych, a także dowiedzieć się jeszcze więcej o życiu społeczno-politycznym Rzeczypospolitej Polski.

Nazywam się Rafal Čech. Urodziłem się w 1989 roku w Wilnie. W latach 2008-2014 ukończyłem kierunki ekonomiczne (Ekonomia i zarządzanie finansami, rynki finansowe) na Uniwersytecie Michała Romera w Wilnie. w 2013 roku odbyłem staż w Parlamencie Europejskim. W latach 2013-2015 pracowałem jako zarządca finansowy w firmie farmaceutycznej. Obecnie studiuję na studiach doktoranckich na Uniwersytecie w Białymstoku. Moim tematem rozprawy doktorskiej, nad którym właśnie pracuję, jest - "Uwarunkowania członkostwa Litwy w strefie euro". W ramach praktyk prowadzę ćwiczenia studentom ekonomii oraz europeistyki na Wydziale Ekonomiczno-Informatycznym w Wilnie Uniwersytetu w Białymstoku. Oprócz tematów ekonomicznych ciekawi mnie historia oraz polityka. Poza działalnością naukową angażuję się w życie społeczne polonii na Wileńszczyźnie. Moją pasją jest podróżowanie, czytanie książek, rożnego rodzaju sporty (siatkówka, snowboarding, airsoft). Sądzę iż mój udział w Międzynarodowym Programie Staży Parlamentarnych przyniesie mi wiele korzyści. Jest to również niesamowita okazja do pogłębienia wiedzy o współczesnym życiu politycznym RP. Zdobyte podczas stażu doświadczenie i wiedzę wykorzystam w mojej pracy społecznej oraz naukowej.

Nazywam się Alina Kołodiażnaja, pochodzę z Wilna. Ukończyłam polskie gimnazjum w Wilnie, następnie studia w Warszawie. Pracę licencjacką poświęciłam tematyce relacji polsko-litewskich w kontekście sytuacji mniejszości polskiej na Litwie, której sama jestem przedstawicielką. Wcześniejsze staże, które odbyłam w samorządzie rodzinnego miasta oraz w Parlamencie Europejskim, były w mniejszym lub większym stopniu powiązane z daną kwestią. Pracę magisterską pisałam na temat Kosowa oraz problemów mniejszości serbskiej. Studiując politologię i europeistykę zafascynowałam się bogactwem kultur Europy, uwielbiam podróże. Brałam udział w wymianie studenckiej w ramach programu Erasmus, spędzając semestr na Malcie. Nieustannie uczę się języków obcych, co jest jedną z moich największych pasji. W czasie wolnym piszę wiersze, jestem współautorką antologii poetyckiej młodych poetów Wileńszczyzny pt. W Zakolu Wilii (2016). Inspiruje mnie teatr, literatura. MPSP to dla mnie przede wszystkim możliwość porównania cech głównego organu demokracji, parlamentu, szczebla krajowego z UE oraz możliwość wzbogacenia wiedzy o procesie legislacyjnym w Polsce. Jest to również niesamowita okazja, aby zaczerpnąć z wiedzy osób, mających spory dorobek w sferze publicznej i nawiązać wartościowe kontakty. Wierzę, iż staż przyniesie mi wiele cennych doświadczeń, które przyczynią się do dalszej realizacji zawodowej oraz dzięki którym zdołam myśląc globalnie działać lokalnie.

Nazywam się Stanca Potoroacă, mam 25 lat i jestem absolwentką studiów licencjackich na kierunku język i literatura włoska oraz język i literatura angielska. Urodziłam się w Mołdawii, ale studiowałam i teraz pracuję w Rumunii. Obecnie kończę studia II stopnia z przekładoznawstwa (język francuski i angielski) i przygotowuję się do obrony pracy magisterskiej na Uniwersytecie Aleksandra Jana Cuzy w Jassach. Kilka lat temu zaczęłam uczyć się języka z ciekawości - i to było wyzwaniem. To bardzo trudny język, ale nie zrezygnowałam, a po dwóch stypendiach w Polsce, na letniej szkole oraz szkole zimowej całkowicie się zakochałam w kraju, jego historii i społeczeństwie. Ten fakt zmotywował mnie do dalszego uczenia się języka i dowiedzenia się więcej o Polsce, jej kulturze i aktualnej sytuacji politycznej. Moje zainteresowanie Polską i wszystkimi związanymi z nią sprawami stało się powodem ubiegania się o staż w parlamencie. Naprawdę myślę, że i Rumunia i Mołdawia mogą wiele się od Polski nauczyć, zarówno pod względem ekonomicznym, jak i kulturowym. Ten staż będzie niesamowitą okazją dla mnie, aby zobaczyć niektóre z procesów politycznych z bliska i zrozumieć lepiej, co umożliwiło Polsce tak skuteczny rozwój i wykorzystać zdobytą wiedzę po powrocie do mojego kraju.

Nazywam się Thomas Horky. Mam 23 lata i pochodzę z Norymbergi – miasta na północy Bawarii słynnego z pierników, targów, oraz jarmarku świątecznego „Christkindlesmarkt”. Ukończyłem licencjackie studia polityczno-ekonomiczne na Uniwersytecie im. Friedrich-Alexander Erlangen-Nürnberg, gdzie obecnie jestem studentem ostatniego roku studiów magisterskich na Wydziale Politologii. Interesuję się bardzo krajami Grupy Wyszehradzkiej. Między innymi odbyłem staż w Ambasadzie Niemieckiej w Bratysławie/Słowacja/ oraz w kancelarii przewodniczącego Czeskiej Izby Poselskiej. W Pradze również pracowałem w Reprezentacji Rządu Bawarii. Podziwiam Polski rozwój gospodarczy w ostatnich latach i przede wszystkim tempo budowy i modernizacji drogowej i kolejowej infrastruktury. Zajmuję mnie również polityka wewnętrzna, jak i polityka zagraniczna RP, przede wszystkim stosunki z Niemcami, Ukrainom i Białorusiom. Z tego to powodu wziąłem udział w letniej szkole na Szkole Głównej Handlowej w Warszawie na temat „25 lat dobrego sąsiedztwa? Stosunki między Polską i Niemcami w ekonomii, polityce i społeczeństwie”. Cieszę się, że mam możliwość odbyć staż w Sejmie, gdzie poznam polską politykę w sercu demokracji. Jestem takiego zdania, że trzeba poznać każdy kraj z bliska, aby zrozumieć i wczuć się w specyficzne sprawy danego państwa. Pragnę również zebrać dane na temat mojej pracy magisterskiej, która będzie dotyczyła parlamentaryzmu w Polsce i Czechach. Wielkie dzięki organizatorom Międzynarodowego Programu Staży Parlamentarnych.

Nazywam się Оlena Grytsaienko. Urodziłam się i mieszkam w Kijowie, ale mam polskie korzenie. Moi pradziadkowie ze strony ojca byli Polakami. Właśnie dlatego już od samego dzieciństwa interesowałam się polską historią, kulturą i tradycjami. Później otrzymałam Kartę Polaka i teraz mam potwierdzenie przynależności do narodu polskiego. Po ukończeniu szkoły, rozpoczęłam studia w „Akademii Adwokatury Ukrainy” w Kijowie. Jestem prawnikiem z zawodu. Najpierw pracowałam w firmie prawniczej „Darina”. Teraz pracuję w ukraińskim parlamencie, w komitecie do spraw polityki podatkowej i celnej, jako asystent-doradca deputowanego Ukrainy. W swojej pracy, na co dzień, napotykam wiele sytuacji konfliktowych i niezgodności przepisów różnych ustaw, więc moim zadaniem jest znalezienie rozwiązania dla tej czy innej kwestii. Jeśli chodzi o procesy legislacyjne, to bardzo się interesuję doświadczeniem krajów europejskich w tej sferze. Chciałabym zobaczyć jak wygląda proces ustawodawczy w Polsce i zrozumieć, w jaki sposób mogłabym zastosować te czy inne rozwiązania w swojej pracy. Udział w szkoleniu będzie ważnym krokiem w budowaniu mojej osobowości i dalszego rozwoju zawodowego. Ten program pozwoli mi otrzymać gruntowną i co najważniejsze, praktyczną znajomość struktury i działalności Sejmu Rzeczpospolitej Polski oraz procesu legislacyjnego. Jest to bardzo ważne dla mojej przyszłej pracy w ukraińskim parlamencie. Po ukończeniu stażu, będę mogła zastosować otrzymaną wiedzę i umiejętności w swojej pracy.

Nazywam się Frederic Schulte i urodziłem się w Gießen (RFN). Studiowałem Europeistykę i Germanistykę ze specjalizacją w polityce zagranicznej i komunikacji międzykulturowej na Uniwersytecie Warszawskim oraz Uniwersytecie LUMSA w Rzymie. W szczególności interesuję się stosunkami polsko-niemieckimi oraz problematyką integracji europejskiej. Moje zainteresowanie stosunkami międzynarodowymi doprowadziło mnie do studiowania Kulturoznawstwa Europy Środkowo-Wschodniej jako trzeci kierunek. Obecnie jestem doktorantem w Instytucie Germanistyki UW. Podczas moich studiów aktywnie udzielałem się w organizacjach studenckich, np. w Kole Młodych Dyplomatów i Erasmus Student Network. Doświadczenie zawodowe zdobywałem między innymi w Ambasadzie RP w Rzymie, Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej, Fundacji im. Friedricha Eberta oraz Ambasadzie Niemiec w Warszawie. Międzynarodowy Program Staży Parlamentarnych jest dla mnie jedyną w swoim rodzaju szansą aby lepiej poznać polski system polityczny oraz jak funkcjonuje Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, najwyższy organ władzy ustawodawczej i jedynym autorytet państwa, który jest wybierany.

Nazywam się Sara Bonin i od października 2016 roku jestem studentką studiów doktoranckich na Uniwersytecie Europejskim Viadrina we Frankfurcie nad Odrą. Polska – jej kultura i historia interesują mnie nie tylko zawodowo, ale także prywatnie, głównie dzięki osobistym znajomościom i przyjaźniom. Pierwszy kontakt z Polakami miałam po egzaminie maturalnym podczas europejskiego wolontariatu w Laskach, w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych. Dzięki pracy z nimi moje pierwsze dziesięć miesięcy w Polsce były pełne ciepłych wspomnień i niecodziennych przyjaźni. Od tego momentu chciałam wrócić do Polski, kiedy to było tylko możliwe. Drugi raz w Polsce byłam podczas studiów licencjackich na Uniwersytecie Katolickim Eichstätt-Ingolstadt w ramach wymiany studenckiej Erasmus i stypendium Stowarzyszenia GFPS. Wówczas byłam na Uniwersytecie Warszawskim i odbyłam staż we Wrocławiu. Po zakończeniu licencjatu rozpoczęłam studia magisterskie na kierunku, „Komunikacja międzykulturowa” na Viadrinie. Ponownie mogłam zdobywać umiejętności za granicą: przez rok na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i dziesięć miesięcy na University of California Berkeley w celu napisania pracy magisterskiej na temat „Tożsamość w języku obcym”. Po zakończeniu studiów pracowałam jako referentka w edukacji pozaszkolnej dla młodzieży w Brandenburgii i zdecydowałam się na dalszy rozwój kariery naukowej. Aby pogłębiać wiedzę o stosunkach politycznych, a także międzynarodowych, cieszę się z możliwości uczestnictwa w programie Polskiego Sejmu. Dzięki niemu zyskałabym rzetelny wgląd w praktykę polityczną, na przykład na polu współpracy polsko- niemieckiej.