Uczestnicy

Zajęcia stażowe

Sejm RP
Sejm RP

Stypendyści są kierowani zgodnie ze swoimi zainteresowaniami do odpowiedniej komisji sejmowej, gdzie odbywają staż pod kierunkiem i opieką posła - członka danej komisji. W ramach ustalonego wymiaru czasu pracy zapoznają się z różnorodnymi zadaniami, w tym zwłaszcza aktywnie współuczestniczą m.in. w opracowywaniu opinii, formułowaniu przemówień, artykułów, listów i innych wypowiedzi, przygotowywaniu posiedzeń i spotkań oraz w wykonywaniu zadań sekretariatu. Przewidziana jest także wizyta w okręgu wyborczym posła.

Studia i zajęcia towarzyszące

Biblioteka
Uniwersytetu
Warszawskiego
Biblioteka
Uniwersytetu
Warszawskiego

Uczestnicy programu otrzymują na okres trwania programu status stażysty-gościa Uniwersytetu Warszawskiego i mogą uczestniczyć w semestrze letnim w zajęciach dydaktycznych maksymalnie dwóch kierunków. W uzupełnieniu biorą udział w otwartym programie naukowym i dydaktycznym uczelni. Ponadto uczestniczą w programach edukacyjnych, spotkaniach i odczytach organizowanych m.in. przez Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców "Polonicum" oraz inne organizacje i instytucje promujące kulturę i naukę, jak również zajmujące się doskonaleniem znajomości języka polskiego. Stażyści poznają także miejsca historii i pamięci narodowej, jak: Kraków, Gdańsk, Poznań, Wrocław, Kazimierz Dolny, Białowieżę. 

Zaświadczenie ukończenia stażu

Na zakończenie stażu uczestnicy otrzymują zaświadczenie wydawane przez Kancelarię Sejmu.

Edycja 2007

Edycja 2008

Edycja 2009

Edycja 2010

Edycja 2011

Edycja 2012

Edycja 2013

Edycja 2014

Edycja 2015

Edycja 2016

Edycja 2017